svētdiena, 2017. gada 29. oktobris

sv. Francisks, vēstules, VĒSTULE TICĪGAJIEM (pirmā redakcija), 1.NODAĻA


[1. NODAĻA - PAR TIEM, KURI GANDARA].

1 Visi, kuri mīl Kungu no visas sirds un no visas dvēseles un prāta, un no visa spēka (sal. Mk 12,30) un mīl savus tuvākos kā sevi pašu (sal. Mt 22,39), 2 un ienīst savas miesas ar netikumiem un grēkiem, 3 un pieņem mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, 4 un nes gandarīšanas cienīgos augļus: 5 Ak, kādi laimīgi un svētīgi ir tie un tās, ka tādas lietas dara un tādās lietās paliek, 6 jo dusēs pār viņiem Kunga Gars (sal. Is 11,2) un darīs pie viņiem mājokli un mājvietu (sal. J 14,23), 7 un viņi ir debesu Tēva dēli (sal. Mt 5,45), Kura darbus viņi dara, un viņi ir mūsu Kunga Jēzus Kristus līgavaiņi, brāļi un mātes (sal. Mt 12,50). 8 Mēs esam līgavaiņi, kad ticīga dvēsele Svētajā Garā vienojas ar mūsu Kungu Jēzu Kristu. 9 Mēs esam Viņa brāļi, kad mēs izpildām - Tēva, Kas ir debesīs - gribu (sal. Mt 12,50). 10 Mātes, kad mēs nesam Viņu mūsu sirdī un miesā (sal. 1Kor 6,20) caur dievišķo mīlestību un caur tīru un labu sirdsapziņu (sal. 1Tim 3,9); mēs Viņu dzemdinām caur svētiem darbiem, kuriem jāspīd citiem kā paraugs (sal. Mt 5,16). 11 Ak, cik godības pilna ir lieta, ka debesīs [mums] ir svēts un liels Tēvs! 12 Ak, cik svēta, gaiša, skaista un brīnišķīga lieta, ka [mums] ir tāds Līgavainis! 13 Ak, cik svēta un cik mīļa, labpatīkama, pazemīga, miermīlīga, salda, mīlestības cienīga un pāri visām vēlama lieta, ka [mums] ir tāds Brālis un tāds Dēls: mūsu Kungs Jēzus Kristus, Kurš lika savu dzīvību par savām avīm (sal. Jņ 10,15) un lūdzās uz Tēvu sacīdams: 14 Svētais Tēvs, pasargi savā Vārdā tos (sal. Jņ 17,11), kurus Tu Man devi pasaulē; viņi bija Tavi un Tu Man tos devi (sal. Jņ 17,6). 15 Un vārdus, kurus Tu man devi, Es devu viņiem; un viņi tos pieņēma un patiesi ieticēja, ka Es esmu izgājis no Tevis, un pazina, ka Tu Mani esi sūtījis (sal. Jņ 17,8). 16 Es lūdzu par viņiem, nevis par pasauli (sal. Jņ 17,9). 17 Svētī un svētdari (sal. Jņ 17,17), un par viņiem Es upurēju sevi pašu (sal. Jņ 17,19). 18 Ne tikai par viņiem vien Es lūdzu, bet [arī] par tiem, kuri caur viņu vārdu ticēs uz Mani (sal. Jņ 17,20), lai viņi būtu svētīti vienotībā (sal. Jņ 17,23), kā Mēs (sal. Jņ 17,11). 19 Un Es gribu, Tēvs, lai, kur Es esmu, viņi būtu ar Mani, lai viņi redzētu Manu godību (sal. Jņ 17,24) Tavā valstībā (sal. Mt 20,21). Amen.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru