ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

sv. Francisks, lūgšanas, 5., "TĒVS MŪSU" LŪGŠANAS SKAIDROŠANA


"TĒVS MŪSU" LŪGŠANAS SKAIDROŠANA

1 Ak, Vissvētākais Tēvs mūsu (sal. Mt 6,9): mūsu Radītāj, Atpircēj, Iepriecinātāj un Pestītāj.
2 Kas esi debesīs (sal. Mt 6,9): eņģeļos un svētajos; apgaismodams tos pazīšanai, jo Tu, Kungs, esi gaisma (sal. 1Jņ 1,5); aizdedzinādams mīlestībai, jo Tu, Kungs, esi mīlestība; iemājodams un piepildīdams tos laimei, jo Tu, Kungs, esi labums visaugstākais, mūžīgais, no kura nāk ikkatrs labums, bez kura nav nekāda labuma.
3 Svētīts lai top Tāvs Vārds (sal. Mt 6,9): lai iegaismo mūsos Tevis pazīšana, lai mēs pazītu, kāds ir Tavu labumu plātums, Tavu apsolījumu garums, majestātes augstums un spriedumu dziļums (sal. Ef 3,18).
4 Lai atnāk Tava valstība: Lai Tu valdītu mūsos caur žēlastību un ļautu mums atnākt uz Tavu valstību (sal. Lk 23,42), kur ir atklāta Tevis vizija, pilnīga mīlestība uz Tevi, svētīga vienotība ar Tevi, mūžīgs prieks Tevī.
5 Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes (sal. Mt 6,10): lai mēs Tevi mīlētu no visas sirds (sal. Lk 10,27) vienmēr domādami par Tevi; lai mēs no visas dvēseles vienmēr pēc Tevis ilgotos; ar visu prātu uz Tevi virzīdami visus mūsu nodomus, meklēdami visā Tavu godību un no visiem mūsu spēkiem (Lk 10,27) visus mūsu dvēseles un miesas spēkus un maņas virzīdami uz kalpošanu Tevis mīlestībai, nevis uz ko citu; un mūsu tuvākos mīlēsim kā pašus sevi (sal. Mt 22,37.39), visus vilkdami pēc spēkiem uz Tavu mīlestību, no citu labumiem kā no pašu līksmodamies un līdzjūtādami nelaimē, un nevienam nedodami nekāda ieļaunojuma (sal. 2Kor 6,3).
6 Mūsu ikdienišķo maizi: Tavu iemīļoto Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, dodi mums šodien (sal. Mt 6,11); mīlestības piemiņai un saprašanai, un pagodināšanai, ar kuru mūs apdāvināja, un tā dēļ, ko Viņš mums ir pateicis, izdarījis un izcietējis.
7 Un piedod mums mūsu grēkus (Mt 6,12): caur Tavu neizsakāmo žēlsirdību, caur Tava mīļotā Dēla ciešanu spēku un caur Vissvētākās Jaunavas un visu Tavu izvēlēto nopelniem un aizbildniecību.
8 Kā arī mēs piedodam mūsu parādniekiem (Mt 6,12): un ko mēs nepiedodam pilnībā, Tu, Kungs, ļauj mums piedot pilnībā, lai mēs Tevis dēļ patiesi mīlētu ienaidniekus un dievbijīgi lūgtos par viņiem uz Tevi, nevienam ļaunu ar ļaunu neatmaksādami (Rom 12,17), un visā lai mēs Tevī mācītos [darīt] labumu.
9 Un neieved mūs kārdināšanā (Mt 6,13): slēpenā vai atklātā, pēkšņā vai steidzīgā.
10 Bet atpestī mūs no ļaunā (Mt 6,13): pagājušā, tagadējā un nākošā.
Gods lai ir Tēvam uttl.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru