otrdiena, 2015. gada 24. marts

Jēzus miesa ielikta kapā.

Jēzus miesa ielikta kapā.
    "Jāzeps no Arimatejas saņēma Jēzus miesas un ielika tās savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un viņš, pievēlis kapa durvīm lielu akmeni, aizgāja."
    "Pēc varmācības un tiesas Viņš tika aizrauts projām. Kam tad rūp Viņa liktenis? Viņš tika paņemts no dzīvo zemes, manas tautas nozieguma dēļ saistīts un nonāvēts. Kapu tie Viņam ierādīja pie bezdievjiem tomēr Viņa atdusas vieta bija starp bagātajiem, jo Viņš netaisnību nebija darījis un viltus nebija uz Viņa lūpām. Ja savu dzīvību Viņš atdos upurī par grēkiem, Viņš pieredzēs ilgu mūžu pēcnācējos, un caur Viņa roku piepildīsies Kunga griba. Savas dvēseles ciešanu dēļ Viņš ieraudzīs gaismu un būs apmierināts par savu atzīšanu."
    "Un ja mēs, patiesības atziņu saņēmuši, apzināti grēkojam, tad vairs neatliek upuris par grēkiem, bet gan šausmīgas tiesas gaidīšana un uguns niknums, kas aprīs pretiniekus.
    Jo jūs neesat piegājuši pie taustāma kalna, ne pie degošas uguns, ne negaisa mākoņa, ne tumsas, ne vētras, ne bazūnes skaņas, ne vārdu balss, bet jūs esat tuvojušies Siona kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei, un daudzu tūkstošu eņģeļu sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei, un Dievam, visu tiesātājam, un taisnīgajām, pilnību sasniegušajām dvēselēm, un Jaunās derības vidutājam Jēzum, un apslacīšanai asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela asinis."
     "Jēzus iegāja ne rokām celtā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad parādītos par mums Dieva vaiga priekšā, Viņš parādījās vienu reizi, lai, sevi uzupurēdams, izdeldētu grēku. Kristus vienreiz uzupurēts daudzu grēku deldēšanai. Otrreiz Viņš parādīsies to pestīšanai, kas Viņu gaida.

    Jēzus asins dēļ mums ir cerība ieiet debesīs, uz turieni Viņš mums sagatavojis jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir, savu miesu; un tā kā mums ir augstais priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesu sirdi, ticības pilnībā, apslacināti sirdīs un brīvi no ļaunas sirdsapziņas, un miesu nomazgājuši tīrā ūdenī. Un vērosim cits citu, lai pamudinātos mīlestībā un labajos darbos!"


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru