pirmdiena, 2017. gada 20. novembris

sv. Francisks, vēstules, VĒSTULE SŪTĪTA VISAM ORDENIM

VĒSTULE SŪTĪTA VISAM ORDENIM KOPĀ AR LŪGŠANU: VISVARENAIS, MŪŽĪGAIS...

1 Visaugstākās Trejādības un Svētās Vienības, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.

2 Visiem augsti gadājamiem un iemīļotajiem brāļiem, brālim A., mazāko brāļu ordeņa ģenerālajam ministram, manam kungam, un citiem ģenerālajiem ministriem, kuri būs pēc viņa, un visiem šīs brālības ministriem un priekšniekiem, un priesteriem, pazemīgiem Kristū, un visiem vienkāršiem un paklausīgiem brāļiem, pirmajiem un pēdējiem, 3 brālis Francisks, mazvērtīgs un vājš cilvēks, jūsu vismazākais kalps, [sūta] sveicienu Tajā, Kurš mūs atpirka un nomazgājis Visdārgākajām savām Asinīm (sal. Apd 1,5), 4 Kura vārdu dzirdēdami pielūdziet to ar bailēm un godbijību, noliekti līdz zemei (sal. Neh 8,6), Viņa vārds - Kungs Jēzus Kristus, Visaugstākā Dēls (sal. Lk 1,32), Kas ir augsti teikts mūžīgi mūžos (sal. Rom 1,25).

5 Klausieties, kungi, mani dēli un brāļi, ausīm uzmaniet manus vārdus (sal. Apd 2,14). 6 Sniedziet jūsu sirds ausi (sal. Ps 78,1; Is 55,3) un esiet paklausīgi Dieva Dēla balsij. 7 Ievērojiet - ar visu savu sirdi - Viņa pavēles un Viņa padomus izpildiet ar pilnīgu prātu. 8 Pateicieties Kungam, jo Viņš ir labs (sal. Ps 136,1) un teiciet Viņu ar saviem darbiem; 9 jo tāpēc [Viņš] sūtīja jūs (sal. Tob 13,3), lai jūs ar vārdu un darbu dotu liecību Viņa balsij un lai jūs dotu zināt visiem, ka nav visvarena izņemot Viņu. 10 Palieciet disciplīnā un svētā paklausībā (sal. Ebr 12,7) un izpildiet to, ko jūs Viņam apsolījāt ar labo un stipro lēmumu. 11 Kungs Dievs izturas pret jums kā pret dēliem (sal. Ebr 12,7).

12 Es ļoti lūdzu visus jūs, brāļi, skūpstīdams [jūsu] pēdas, ar tādu mīlestību, kā es varu, lai visu godbijību un visu cieņu, cik jūs varētu, jūs parādītu pret mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētāko Miesu un Asinīm, 13 Kurā tas, kas debesīs un tas, kas ir virs zemes, tika apdāvināts un izlīdzināts ar Visvareno Dievu (sal. Kol 1,20).

14 Es lūdzu Kungā visus manus brāļus priesterus, kuri ir un būs, un vēlas kļūt par Visaugstākā priesteriem, kad viņi gribēs svinēt Misi, [paši] tīri saliktu tīri ar godbijību mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētākās Miesas un Asiņu Upuri, ar svētu un tīru nodomu, ne kādas zemes lietas dēļ, ne kāda cilvēka baiļu vai mīlestības dēļ, it kā cilvēkiem izpatīkdami (sal. Ef 6,6; Kol 3,22); 15 bet visa griba, cik palīdzēs žēlastība, lai vēršas pie Dieva, vēlēdamies izpatīkt vienīgam pašam visaugstākam Kungam, jo Viņš pats tur vienīgais darbojas, tā kā Viņam patīk; 16 jo tā kā Viņš pats ir teicis: to dariet Manai piemiņai (sal. Lk 22,19; 1Kor 11,24), ja kāds darītu savadāk, tas kļūtu par Jūdasu nodēvēju un būtu Kunga Miesas un Asiņu vainīgs (sal. 1Kor 11,27).

17 Atcerēties, mani brāļi priesteri, kas ir uzrakstīts Mozus Likumā, ka tam, kas pārkāpies vien ārējās lietās, pēc Kunga sprieduma bez žēlsirdības ir jāmirst (sal. Ebr 10,28). 18 Cik gan smagāku un sliktāku sodu pelna ciest tas, kas Dieva Dēlu kājām mītu un derības Asinis, kurās tas tika svētdarīts, turētu par nesvētām, un žēlastības Garu nievātu (sal. Ebr 10,29). 19 Jo cilvēks nīcina [...] Dieva Jēru, kad, tā kā ir teicis apustulis, neizšķirdams (sal. 1Kor 11,29) un neatšķirdams Kristus svēto Maizi no citiem ēdieniem vai lietām, vai pieņem [būdams] necienīgs, vai arī, ja būtu cienīgs, bezjēdzīgi un necienīgi pieņem, jo Kungs caur pravieti ir sacījis: Nolādēts cilvēks, kas Dieva darbu dara nevīžīgi (sal. Jer 48,10). 20 Un priesterus, kuri negrib to patiesi ņemt savā sirdī, Viņš nolād sacīdams: Es nolādēšu jūsu svētības (sal. Mal 2,2).

21 Klausieties, mani brāļi: Ja svētīgā Jaunava ir tik godināta, kas ir skaidrs, jo Viņu nēsāja vissvētākajā klēpī; ja svētīgais [Jānis] Kristītājs trīcēja un neuzdrošinājās pieskarties svētajai Dieva galvai; ja tiek godināts kaps, kurā uz kādu laiku atdusās [Kristus Miesa], 22 cik svētam, taisnīgam un cienīgam ir jābūt [tam], kas - ne jau padoto nāvei, bet mūžībā Dzīvojošo un Pagodināto, uz Kuru skatīties ilgojas eņģeļi (sal. 1 Pēt 1,12) - ņem rokās, pieņem ar sirdi un muti un citiem dala.

23 Skatiet, brāļi priesteri, jūsu cieņu (sal. 1Kor 1,26), un esiet svēti, jo Viņš ir svēts (sal. Levītu 11,44; 19,2). 24 Un kā šīs kalpošanas dēļ Kungs Dievs jūs pagodināja pāri visiem, tā arī jūs Viņu mīliet, cildiniet un godiniet pāri visam. 25 Liels posts un nožēlojams vājums, kad Viņš ir tā klātesošs starp jums, bet jūs rūpējaties visā pasaulē par kaut ko citu. 26 Lai viss cilvēks trīsas, lai visa pasaule drēb, un lai debess priecājas, kad uz altāra priestera rokā ir Kristus, dzīvā Dieva Dēls (sal. Mt 16,16; Jņ 11,27). 27 Ak, brīnišķīgais augstums un pārsteidzošs gods! Ak, cēla pazemība! Ak, pazemīgs cēlums, ka pasaules Kungs, Dievs un Dieva Dēls, tā sevi pazemināja, ka Viņš, mūsu glābšanas dēļ, slēpj sevi zem mazās maizes daļiņas! 28 Skatiet, brāļi, Dieva pazemību (sal. Ps 62,9) un izlejiet Dieva priekšā jūsu sirdis; pazemojieties arī jūs, lai Viņš jūs paaugstinātu (sal. 1Pēt 5,6). 29 Tāpēc neko no sevis sev neatstājiet, lai pieņemtu veselus jūs Tas, Kas sevi veselu atdod jums.

30 Tāpēc es brīdinu un pamudinu Kungā, lai visās vietās, kurās brāļi paliek, viņi svinētu tikai vienu Misi dienā, pēc svētās Baznīcas priekšrakstiem. 31 Ja tomēr [šajā] vietā būtu vairāki priesteri, lai viens mīlestības dēļ būtu apmierināts piedalīties otrā priestera svinētajā Misē; 32 jo Kungs Jēzus Kristus piepilda klātesošos un neklātesošos, kuri ir tā cienīgi. 33 Kaut gan Viņš ir redzams daudzās vietās, tomēr Viņš paliek neredzamais un necieš nekādu zaudējumu, bet viens visur - kā Viņam patīk - darbojas ar Kungu Dievu Tēvu un Svēto Garu Iepriecinātāju mūžīgi mūžos. Amen.

34 Un, tāpēc kas ir no Dieva, tas Dieva vārdus klausās (sal. Jņ 8,47), mums, kuri esam speciāli izvēlēti kalpošanai Dievam, ne tikai jāklausās un jādara tas, ko Dievs runā, bet arī jāsargā [liturģiskie] trauki un visas grāmatas, kuras ietver Viņa svētos vārdus, tāpēc, lai mūs piepildītu mūsu Radītāja cēluma [sajūta] un mūsu pakļautība Viņam. 35 Tāpēc es brīdinu visus manus brāļus un [tos] Kristū stiprinu, lai, ja jebkur viņi atrastu uzrakstītus Dievišķus vārdus, viņi tos godinātu, cik spēj, 36 un, cik tas ir no tiem atkarīgs, ja [raksti] nav labi glabāti vai necienīgi iebērti kādā vietā, lai tie tos salasa un noliek, pagodinādami vārdos Kungu, Kurš tos izteica. 37 Jo daudzas lietas ir Dieva vārda svētītas (sal. 1Tm 4,5) un Kristus vārdu spēkā notiek Altāra Sakraments.

38 Tāpēc es atzīstos visos manos grēkos Kungam Dievam, Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, Svētīgajai Marijai vienmēr Jaunavai un visiem svētajiem debesīs un virs zemes, brālim H. - mūsu ordeņa ministram kā manam godājamam kungam, un mana ordeņa priesteriem, un visiem citiem maniem iemīlotiem brāļiem. 39 Daudzās lietās es smagi sagrēkoju, sevišķi, ka regulu, kuru es apsolīju Kungam, es neievēroju, ne breviāru, kā pavēlēts regulā, es nelasīju, vai nolaidības dēļ, vai slimības dēļ, vai tādēļ, ka es esmu nezinošs un neizglītots cilvēks. 40 Tad es caur visu lūdzu, tā kā varu, manu kungu ģenerālo ministru brāli H., lai darītu tā, ka visi ievēros nesabojātu regulu; 41 un lai garīdznieki lasa breviāru ar dievbijību Dieva priekšā neskatīdamies uz balsu melodiju, bet uz prātu līdzskaņu, lai balss [būtu] saskaņota ar prātu, bet prāts - ar Dievu, 42 lai viņi caur sirds šķīstību pārlūgtu Dievu, nevis ar balss maigumu lolotu cilvēku ausis. 43 Tad es apsolu to stipri ievērot, cik Dievs man dos žēlastības; un šiem brāļiem, kuri ir ar mani, jāievēro breviārs un citi regulas priekšraksti.

44 Šos brāļus, kuri negribēs to ievērot, es neuzskatu ne par katoļiem, ne par maniem brāļiem; es negribu viņus redzēt, ne runāt [ar viņiem], līdz viņi gandarīs. 45 Es to saku arī par visiem citiem, kuri klīst [pa pasauli], nīcinādami regulas disciplīnu; 46 jo mūsu Kungs Jēzus Kristus atdeva savu dzīvi, lai nezaudētu paklausību Vissvētākajam Tēvam.

47 Es, brālis Francisks, nederīgs cilvēks un Kunga Dieva necienīgs radījums, saku - caur Kungu Jēzu Kristu - brālim H., visa mūsu ordeņa ministram un visiem ģenerālajiem ministriem, kuri būs pēc viņa, un citiem brāļu priekšniekiem un gvardiāniem, kuri ir un būs, lai šī vēstule ir viņiem līdzi, [lai viņi] darbotos [pēc tās] un rūpīgi glābtu. 48 Un es viņus lūdzu, lai to, kas ir uzrakstīts tajā, viņu rūpīgi glābtu un rūpētos, lai tas tiktu uzcītīgi ievērots pēc Visvarenā Dieva labpatikas, tagad un vienmēr, līdz šī pasaulē pastāvēs.

49 Svētīgi esat no Kunga jūs (sal. Ps 114,15), kuri to darīsiet un Kungs lai ir ar jums uz mūžiem. Amen.


[Lūgšana]

50 Visvarenais, mūžīgais, taisnīgais un žēlsirdīgais Dievs, ļauj mums vājiem darīt Tev to, ko zinām, ka Tu to gribi, un vienmēr gribēt to, kas Tev patīk, 51 lai mēs, iekšēji šķīstīti, iekšēji apgaismoti un ar Svētā Gara uguni aizdegti, varētu sekot tava iemīļotā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus pēdām, 52 un pie Tevis, Visaugstais, atnākt pateicoties vienīgi Tavai žēlastībai, Kas pilnīgā Trejādībā un taisnā Vienībā dzīvo un valdi, un pieņemi pagodināšanu, visvarenais Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru