piektdiena, 2018. gada 4. maijs

"Gaudete et exsultate" 19.-24. manā vienkāršā tulkojumā.

"Gaudete et exsultate" 19.-24. manā vienkāršā tulkojumā.

Tava misija Kristū.

19. Kristietis nevar domāt par savu misiju virs zemes, nesaprazdams to kā svētuma ceļu, jo "tāda ir Dieva griba, lai jūs kļūtu svēti" (1Tes 4,3). Katrs svētais ir misija; viņš ir Tēva plāns, lai atspoguļotu, iemiesotu - dotajā vēstures brīdī - kādu Evaņģēlija aspektu.

20. Šī misija atrod pilno jēgu Kristū un to var saprast vienīgi sākdams no Viņa. Svētums savā būtībā nozīmē izdzīvot - vienotībā ar Viņu - savas dzīves noslēpumus. Tas nozīmē, proti, saistīties ar Kunga nāvi un augšāmcēlšanos īpašā un personīgā veidā, nemitīgā miršanā un celšanās augšā no mirušajiem kopā ar Viņu. Tas [svētums] var tomēr nozīmēt arī atdzīvināt savā dzīvē Jēzus dzīves uz zemes dažādus aspektus: Viņa paslēpto dzīvi, dzīvi kopienā, Viņa tuvību pret pēdējiem, Viņa nabadzību un citus aspektus, kuros Viņš dāvāja sevi aiz mīlestības. Šo noslēpumu kontemplācija, ko piedāvāja sv. Ignats no Lojolas, ved mūs uz to, lai tos iemiesotu arī mūsu vēlēšanās un nostājās (18). Tāpēc ka "viss Jēzus dzīvē ir Viņa mistērija zīme" (19), "visa Kristus dzīve ir Tēva atklāsme" (20), "visa Kristus dzīve ir Atpestīšanas mistērijs" (21), "visa Kristus dzīve ir <rekapitulācijas> mistērijs" (22), un "visu, ko Kristus izdzīvoja, Viņš to darīja tādēļ, lai mēs varētu izdzīvot to Viņā un lai Viņš to izdzīvotu mūsos" (23).

21. Tēva plāns ir Kristus, bet mēs Viņā. Beidzot, Tas ir Kristus, Kas mūsos mīl, jo "kristīgais svētums ir nekas cits, kā dzīve ar pilno mīlestību" (24). Tāpēc "svētuma mēris ir tas, cik daudz no Kristus ir mūsu dzīvē, un cik, ar Svētā Gara spēku, mēs veidojam mūsu dzīvi pēc Viņa dzīves līdzības" (25). Tādā veidā katrs svētais ir vēstījums, kuru Svētais Gars ņem no Jēzus Kristus bagātības un tālāk nodod tautai.

22. Lai atpazītu vārdu, kuru Kungs vēlas izteikt caur konkrēto svēto, nevajag pētīt sīkumus, jo arī tajos var pastāvēt kļūdas un krītieni. Ne viss, ko svētais runā, ir pilnīgi atbilstošs Evaņģēlijam, ne viss, ko viņš dara, ir autentisks un pilnīgs. Tas, kas jāapbrīna, ir visa viņa dzīve, viss viņa svētdarīšanas ceļš, viņa tēls, kurš atspoguļo kaut ko no Jēzus Kristus un kurš atklājas, kad izdodas saprast viņa veselas personas nozīmi (26).

23. Tas ir stiprs aicinājums mums visiem. Arī tev vajag saprast visu savu dzīvi kā misiju. Mēģini to, ieklausoties Dievā lūgšanā un atpazīnot zīmes, kuras Viņš tev iedod. Vienmēr jautā Svēto Garu, ko Jēzus gaida no tevis ikkatrā tavas dzīves brīdī un ikkatrā lēmumā, kurš jāpieņem, lai atpazītu vietu, kuru aizņem konkrēta lieta tavā paša misijā. Un atļauj Viņam veidot tevī šo personīgo noslēpumu, kura atspoguļo Jēzu Kristu mūsdienu pasaulē.

24. Lai Dievs dod, ka tu prastu atpazīt, kāds ir šis vārds, šis Jēzus vēstījums, kuru Dievs grib pateikt pasaulei caur tavu dzīvi. Ļauj pārveidoties, ļauj Garam tevi atjaunot, lai tas būtu iespējams, un lai tādā veidā tava vērtīga misija netiktu zaudēta. Kungs to piepildīs arī tavu kļūdu un slikto brīžu vidū, zem nosacījuma, ka tu nepametīsi mīlestības ceļu un vienmēr tu būsi atvērts Viņa pārdabiskajai darbībai, kura attīra un apgaismo.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru